องค์ความรู้เรื่อง มลพิษอากาศ และความตระหนักรู้ของประชาชน

องค์ความรู้เรื่อง มลพิษอากาศ และความตระหนักรู้ของประชาชน
โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริมา ปัญญาเมธีกุล
นางสาวฐิตาพร ชิตจุ้ย
นายธวัช งามศรีตระกูล